Essentie van CLP

Op 20 januari 2009, is de EU Verordening (EG) 1272/2008 genaamd CLP in werking getreden. De CLP-Verordening is de Europese implementatie van de indeling, etikettering en verpakking van chemische producten volgens het wereldwijde geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem van de Verenigde Naties (GHS; “Globally Harmonised System of Classification and Labelling”).

GHS en CLP hebben als doel om de internationale handel in chemische stoffen te vergemakkelijken en het niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren. Ze zorgen ervoor dat de gevaren door chemische stoffen op een eenduidige wijze worden gecommuniceerd aan werknemers en consumenten in de Europese Unie en de rest van de wereld.

Indeling

Leveranciers van chemische producten moeten eerst de potentiële risico’s voor fysisch chemische gevaren, de menselijke gezondheid en het milieu beoordelen ten opzichte van de CLP criteria (“indelen of classificeren”). Vanuit het indelingsproces wordt het gevarenetiket bepaald met de relevante pictogrammen, signaalwoorden en standaardzinnen voor gevaar, preventie, respons, bewaring en verwijdering voor elke relevante gevarenklasse en -categorie.

Etiketteren en verpakken

Leveranciers moeten een stof of mengsel geëtiketteerd en verpakt hebben volgens de CLP criteria voordat het op de markt gebracht mag worden. Dit geldt wanneer een stof of mengsel ingedeeld is als gevaarlijk of voor een niet gevaarlijk mengsel die één of meerdere stoffen bevat die ingedeeld zijn als gevaarlijk boven een bepaalde concentratiegrens.

Dankzij dit indelings- en etiketteringsproces worden de gevaren van chemische producten op een eenduidige en wereldwijd gestandaardiseerde manier gecommuniceerd via de twee belangrijkste informatiedragers, op het gevarenetiket en in het veiligheidsinformatieblad.

CLP Notificatie voor opname in C&L Inventaris

Fabrikanten en importeurs moeten de indelings- en etiketteringsinformatie voor de stoffen die ze in de handel brengen indienen voor opname in de C&L Inventaris van ECHA (“CLP Notificatie”). Een CLP Notificatie zal door de fabrikant/importeur een maand voordat de stof op de markt gebracht wordt, gedaan moeten worden voor elke nieuwe stof. Als de stof geregistreerd wordt, hoeft er geen CLP Notificatie gedaan te worden.

PCN Notificatie voor aanmelding giftcentra

In 2017 werd een nieuwe bijlage VIII aan de CLP verordening toegevoegd als uitvoering van CLP Art 45. Importeurs en downstreamgebruikers die gevaarlijke mengsels op de markt zetten, moeten voor de relevante deadline informatie naar ECHA sturen in het “Poison Control Notification” (PCN) format . Nieuw daarin is de opname van de productcategorie volgens een Europees productindelingssysteem (EuPCS) en opname van een unieke formule-identificatie (UFI). De UFI moet downstream in de keten gecommuniceerd gaan worden via het gevarenetiket en mogelijk ook via het VIB. De deadlines voor de PCN Notificatie zijn afhankelijk van de toepassing van het gevaarlijke mengsel: professionele- of consumententoepassing voor 1 januari 2021 en industriële toepassing voor 1 januari 2024.

Meer informatie over CLP

Heeft u een vraag over de REACH & CLP wetgeving?

Neem contact met ons op om uw vraag vrijblijvend te bespreken

Bel Jongerius Consult Stuur een bericht