Samenhang Arbo- & Milieuwetgeving

Bescherming van de menselijke gezondheid en milieu is het doel van REACH & CLP. De Arbowetgeving is opgezet om alle werknemers veilig en gezond te kunnen laten werken op de werkvloer. De Milieuwetgeving is opgezet om het Milieu te beschermen. Een goede samenhang tussen deze wetgeving is van belang voor een werkbare bescherming van mens en milieu!

Essentie Arbowetgeving

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het Nederlandse Arbobeleid.

In Nederland is sinds 1 juli 2018 de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van toepassing. De Arbowet is een kaderwet. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de eigen organisatie of branche. Dit wordt uitgewerkt in een branche specifieke Arbo-catalogus.

Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe Arbowet, de verplichtingen van werkgevers en werknemers en overzicht van de goedgekeurde Arbo-catalogi is te vinden op www.arboportaal.nl.

Essentie Milieuwetgeving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het Nederlandse Milieubeleid.

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Deze wet bepaalt welk wettelijk gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen. De belangrijkste instrumenten zijn milieuplannen en milieuprogramma's, milieukwaliteitseisen, vergunningen, algemene regels en handhaving. Nog niet alle milieuwetten zijn in de Wm ondergebracht. De belangrijkste 'losse' wetten zijn de Wet Geluidhinder, de Waterwet, de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet. Meer details over de Wet milieubeheer.

Nederland heeft in 2017 een eigen ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) beleid opgezet in het Activiteitenbesluit (Ab) en de Activiteitenregeling (Ar). Het ZZS beleid wil de lozingen en uitstoot van ZZS van bedrijven naar lucht en water zoveel mogelijk voorkomen. Als dat niet haalbaar is via bronmaatregelen, dan moeten de emissies zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting). Meer details over het Nederlandse ZZS beleid.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is momenteel bezig met een bundeling van wetten voor de leefomgeving in de zogenoemde Omgevingswet. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu (zoals bovengenoemde Wm, Ab, Ar en milieuwetten), water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Meer details over de Omgevingswet.

De Omgevingswet is nog in ontwikkeling en treedt naar verwachting in werking in 2022.

Belang samenhang met REACH & CLP

Het is onze overtuiging dat een efficiënte implementatie van de REACH & CLP verplichtingen in een duurzame chemical management aanpak van bedrijven een cruciale bijdrage levert aan het veilig gebruik van chemische producten voor mens en milieu in de keten en op de werkvloer.

Het is daarbij zeer belangrijk dat de implementatie van REACH & CLP in een logische samenhang gaat met de implementatie van verplichtingen vanuit de overige Europese product specifieke wetgeving zoals biociden, cosmetica, etc., de Arbo- en Milieuwetgeving en gerelateerde Nationale wetgeving. Meer details in onze visie en missie.

We willen graag meedenken en meewerken aan praktische oplossingen waar beleidsmatige kaders nog niet helemaal samen lijken te werken tot een eenduidige en werkbare aanpak van veilig gebruik van chemische producten in Europa en in Nederland.

Heeft u een vraag over de REACH & CLP wetgeving?

Neem contact met ons op om uw vraag vrijblijvend te bespreken

Bel Jongerius Consult Stuur een bericht