Essentie van REACH

Op 1 juni 2007, is de EU Verordening (EG) 1907/2006 genaamd REACH in werking getreden. De REACH Verordening heeft als doel de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren door een betere en snellere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. Dit wordt gedaan door de vier kernprocessen van REACH, namelijk de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

Registratie als “license to do business”

REACH introduceert een registratieverplichting voor Europese fabrikanten en importeurs van stoffen als zodanig, in mengsels of in voorwerpen. Fabrikanten en formuleerders buiten Europa kunnen de registratieverplichtingen voor hun Europese klanten overnemen via een in Europa gevestigde enige vertegenwoordiger. Registranten moeten, volgens duidelijke criteria, in een gezamenlijk proces met andere registranten een registratiedossier maken, indienen en onderhouden met behulp van voorgeschreven hulpmiddelen (IUCLID & REACH-IT) binnen strakke wettelijke termijnen.

Het registratiedossier bevat alle gegevens van de stof, de onderbouwde CLP indeling, de grenswaarden voor mens en milieu en een chemisch veiligheidsrapport met de risico analyse van de geïdentificeerde toepassingen van de stof in de keten via specifieke blootstellingsscenario’s.

Uiteindelijk moeten alle vormen van gebruik van een stof in de keten onder de juiste registratiedossier(s) vallen, tenzij de stof uitgezonderd van registratie is. Geen registratie betekent geen toegang tot de EU-markt. REACH is een business issue. Registratie is uw “license to do business”. Het bepaalt hoe u de stof als zodanig, in een mengsel en/of in een voorwerp toe mag passen binnen de EU.

Evaluatie en risicobeheersing van stoffen van zeer ernstige zorg

ECHA ontvangt de afzonderlijke registraties en beoordeelt of ze aan de voorschriften voldoen. De EU-lidstaten evalueren geselecteerde stoffen om uit te maken of eventueel geuite zorgen over risico’s voor de menselijke gezondheid of het milieu al dan niet gegrond zijn. De autoriteiten en wetenschappelijke commissies van ECHA beoordelen of de risico’s van stoffen onder controle gehouden kunnen worden.

Autoriteiten kunnen stoffen van zeer ernstige zorg verbieden indien de risico’s niet beheersbaar zijn. Ook kunnen zij besluiten een bepaalde toepassing te beperken (“beperkingen via REACH Annex XVII) of hiervoor een voorafgaande vergunning verplicht te stellen (“autorisaties via REACH Annex XIV”).

Bedrijven moeten rekening houden met de verplichtingen aangaande de stoffen van zeer ernstige zorg en mogen deze alleen nog produceren, importeren of gebruiken als voldaan wordt aan de voorwaarden vanuit de restrictie of autorisatie.

Communicatie via het veiligheidsinformatieblad

Europese leveranciers van (gevaarlijke) stoffen en mengsels moeten een veiligheidsinformatieblad (VIB) opstellen en opsturen dat voldoet aan REACH & CLP. Het moet de relevante productinformatie bevatten in het verplichte format van 16 rubrieken en sub-rubrieken en aangeleverd worden in de taal van het land van de afnemer. Daarnaast moet het VIB duidelijkheid verschaffen over de productidentificatie, de registratiestatus van de componenten en, indien van toepassing, de stoffen van zeer ernstige zorg identificeren. Indien van toepassing moeten ook de relevante blootstellingsscenario’s van de geregistreerde stof als bijlage toegevoegd worden (“uitgebreide VIB”).

Europese downstream gebruikers die een leverancier VIB ontvangen, moeten beoordelen of het voldoet aan REACH & CLP, bijvoorbeeld of de componenten geregistreerd zijn. Als het om een uitgebreid VIB met blootstellingsscenario’s gaat, moet er binnen 12 maanden een use compliance check uitgevoerd en gedocumenteerd worden. Hierin bepaalt de downstream gebruiker dat zijn toepassingen gedekt zijn en de activiteiten veilig uitgevoerd worden volgens de relevante blootstellingsscenario’s.

Een efficiënte ketencommunicatie via het doorzetten van het juiste REACH compliant VIB door de leveranciers (“upstream”) en het beoordelen van en anticiperen op de leverancier VIB door de downstream gebruikers is cruciaal om veilig gebruik in compliance met REACH te garanderen.

Rol van ECHA en bevoegd gezag

Het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) houdt toezicht op de werking van REACH, is het centrale aanspreekpunt voor registraties en andere REACH & CLP verplichtingen en kan verplichtingen zoals autorisaties of beperkingen opleggen aan het gebruik van stoffen van zeer ernstige zorg.

Hoewel REACH & CLP direct van kracht zijn in alle Europese lidstaten, zal inspectie en handhaving van bedrijven in de lokale taal door het verantwoordelijke bevoegde gezag per lidstaat worden uitgevoerd.

Meer informatie over REACH

Heeft u een vraag over de REACH & CLP wetgeving?

Neem contact met ons op om uw vraag vrijblijvend te bespreken

Bel Jongerius Consult Stuur een bericht