Onze visie

Chemische stoffen zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Ze spelen een belangrijke rol in de economie. Om de risico’s van chemische stoffen te kennen, te beheersen en waar nodig te beperken is het cruciaal om efficiënt invulling te geven aan Europese wet- en regelgeving.

De REACH & CLP verordeningen vormen samen de kern van de Europese gevaarlijke stoffen wetgeving. Het is onze overtuiging dat een efficiënte implementatie van de REACH & CLP verplichtingen in een duurzame chemical management aanpak van bedrijven een cruciale bijdrage levert aan het veilig gebruik van chemische producten voor mens en milieu in de keten en op de werkvloer.

Het is daarbij zeer belangrijk dat de implementatie van REACH & CLP in een logische samenhang gaat met de implementatie van verplichtingen vanuit de overige Europese product specifieke wetgeving zoals biociden, cosmetica, etc., de Arbo- en Milieuwetgeving en gerelateerde Nationale wetgeving.

Vanuit het gemeenschappelijke belang om chemische producten op een veilige manier voor mens en milieu te kunnen toepassen, zien we een gecombineerde inspanning van de volgende partijen:

  • Producenten, importeurs en downstreamgebruikers die mengsels maken zijn de partijen die chemische producten (stoffen en mengsels) op de Europese markt plaatsen. Vanuit die rol is het hun primaire verantwoordelijkheid om te zorgen voor een betrouwbare productidentificatie, duidelijke productsamenstelling en onderbouwde gevarenindeling en etikettering van de producten. Deze productinformatie wordt doorgegeven in de keten via deugdelijke veiligheidsinformatiebladen (VIB) conform REACH & CLP.

  • Producenten en importeurs, ook wel de registranten onder REACH, zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van complete REACH registratiedossiers met betrouwbare stofinformatie en goed onderbouwde grenswaarden. Het is ons inziens aan de registranten om actief te anticiperen op eventuele nieuwe of afwijkende inzichten van stof risico’s en/of afwijkende grenswaarden binnen de EU door het up-to-date houden van het registratiedossier.

  • Downstreamgebruikers, inclusief distributeurs, die chemische producten op zich of in hun product (mengsel of voorwerp) op de Europese markt plaatsen, zijn primair verantwoordelijk voor het compleet doorgeven van de juiste productinformatie, REACH compliance data en relevante veilig gebruik informatie in een deugdelijk veiligheidsinformatieblad conform REACH & CLP.

  • Downstreamgebruikers, inclusief eindgebruikers, die chemische producten gebruiken, dienen de chemische producten veilig te gebruiken volgens het veiligheidsinformatieblad van de leverancier. Eventuele onduidelijkheden of problemen met de veilige toepassing moeten zo veel mogelijk opgelost worden in dialoog met de leveranciers. Alleen zo kunnen beide partijen actief zorgen voor veilig gebruik in de keten.

  • Europese en Nationale beleidsmakers zijn primair verantwoordelijk voor een eenduidige en consistente aanpak van gevaarlijke stoffen binnen de EU en haar lidstaten. De focus moet zijn op een efficiënte, effectieve en niet overlappende wetgeving voor chemische producten die van toepassing is in alle EU landen.
    Het zou goed zijn om zo veel mogelijk vanuit de Europese kaders te werken met zo min mogelijk afwijkende Nationale verplichtingen. Tevens zou het goed zijn als beleidsmakers meer kennis zouden hebben van de chemical management aanpak van bedrijven. Meer dialoog tussen beleidsmakers en bedrijven hoe beleidswensen passen in de chemical management aanpak van bedrijven zou ertoe kunnen leiden dat bedrijven een meer duurzame chemical management aanpak op kunnen stellen.

  • Nationale handhaving is primair verantwoordelijk om te zorgen dat bedrijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het zou goed zijn als ze ook een actieve communicatierol zouden hebben tussen de partijen, als ze merken dat goedbedoelde beleidsmatige initiatieven tot veilig gebruik van chemische producten niet aansluiten bij de chemical management aanpak van bedrijven of die mogelijks zelfs ondermijnen.

Onze missie

Het is onze missie om bedrijven en sectoren te ondersteunen om hun producten veilig te gebruiken in de keten en op de werkvloer door een efficiënte toepassing van REACH en CLP in een logische samenhang met de Arbo- en Milieuwetgeving.

We willen werken met (Europese) bedrijven en sectoren die hun verantwoordelijkheden serieus nemen. We willen partijen helpen om gezamenlijk te komen tot praktische oplossingen die voldoen aan de wettelijke vereisten, die rekening houden met de bedrijfsbelangen en die toegevoegde waarde leveren voor het veilig gebruik van chemische producten in de keten en op de werkplek.

We willen graag meedenken en meewerken aan praktische oplossingen waar beleidsmatige kaders nog niet helemaal samen lijken te werken tot een eenduidige aanpak van veilig gebruik van chemische producten in Europa en in Nederland. De geleerde lessen en praktische oplossingen zoals ontwikkeld met bedrijven willen we zo veel mogelijk beschikbaar maken voor de rest van de bedrijven in Europa.

Andere onderdelen binnen Over Jongerius Consult

Kunnen we u assisteren met de REACH & CLP wetgeving?

Neem contact met ons op om uw vraag vrijblijvend te bespreken

Bel Jongerius Consult Stuur een bericht