Op alle offertes en overeenkomsten van Onno Jongerius Consult BV (hierna Jongerius Consult) zijn de onderstaande DNR 2011-voorwaarden van toepassing.

DNR2011 (Engels) (Nederlands)

Indien u klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst is in toevoeging op de DNR-voorwaarden onderstaande klachtenprocedure van toepassing.

Klachtenprocedure

Als de Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering door Jongerius Consult van activiteiten, die vallen onder een certificatieschema, dient de Opdrachtgever zich in eerste instantie te wenden tot Jongerius Consult. Zo nodig kan de opdrachtgever zich in tweede instantie wenden tot de certificatie-instelling.

Opdrachtgever dient Jongerius Consult in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.