Zeer zorgwekkende stoffen

Als uw bedrijf stoffen, mengsels of voorwerpen koopt en/of produceert, is het van belang dat u weet of er in uw producten zeer zorgwekkende stoffen (‘Substance of Very High Concern’, SVHC) zitten en wat de mogelijke impact hiervan is voor uw business case. Dit betreft stoffen die opgenomen zijn op één van de relevante SVHC-lijsten onder REACH, zoals de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (REACH Art 56), de autorisatielijst (REACH Annex XIV) of de restrictielijst (REACH Annex XVII).

Jongerius Consult kan meedenken hoe een aanpak voor de zeer zorgwekkende stoffen praktisch in te passen is in uw Chemical Management proces. Als u stoffen heeft met specifieke autorisaties of restricties, kan Jongerius Consult meedenken hoe u daar op kunt anticiperen. Indien van toepassing kan het maken, indienen en beheren van een autorisatiedossier in overleg uitbesteed worden aan een partner waar wij al langere tijd naar tevredenheid mee samenwerken.

In Nederland is een specifiek beleid voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in ontwikkeling die uitgaat van dezelfde uitgangspunten als REACH maar duidelijk anders is in haar opzet en impact voor bedrijven. Het Nederlands ZZS beleid is onderdeel van het Nederlandse Milieubeleid en richt zich op het voorkomen of beperken van zeer zorgwekkende stoffen in de leefomgeving. De aanpak van ZZS emissies van bedrijven bestaat uit minimalisatie door bronaanpak en reductiemaatregelen en een continu proces om te kijken of dit beter kan.

Jongerius Consult volgt deze ontwikkelingen en ondersteunt bedrijven en sectoren hoe zij hierop kunnen anticiperen.

Heeft u vragen over zeer zorgwekkende stoffen?

Neem contact met ons op om uw vraag vrijblijvend te bespreken

Bel Jongerius Consult Stuur een bericht