Impact op bedrijven

Elk bedrijf in Europa dat chemische stoffen produceert, importeert, distribueert en/of gebruikt als zodanig, in mengsels en/of in voorwerpen heeft te maken met REACH & CLP. Een bedrijf doet er verstandig aan om goed naar zijn business case en product portfolio te kijken om de relevante verplichtingen vanuit REACH & CLP te begrijpen en te borgen in een efficiënte chemical management aanpak binnen de organisatie.

Registratieverplichtingen
Als een EU bedrijf stoffen maakt (fabrikant) of stoffen op zich of in mengsels importeert in de EU (importeur), in een totaalvolume van meer dan 1 ton per jaar, moet hij als bedrijf voldoen aan de registratieverplichtingen van die stof(fen) onder REACH. De registratie moet afgerond zijn voordat de stof gemaakt of geïmporteerd wordt. Geen registratie is geen business.

Indeling en etikettering 
Als een EU bedrijf mengsels maakt (downstream gebruiker), mag hij alleen stoffen en mengsels gebruiken die voldoen aan REACH en is hij verantwoordelijk voor de juiste indeling en etikettering van het mengsel conform CLP.

Veiligheidsinformatiebladen 
Als een EU bedrijf die stoffen of mengsels maakt of importeert en deze ook op de EU markt plaatst (leverancier), moet hij een veiligheidsinformatieblad (VIB) conform REACH & CLP maken. Een VIB moet gemaakt worden voor stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn (tenminste een H-zin op het etiket). Op verzoek kan een VIB gemaakt worden voor een niet gevaarlijk mengsel die gevaarlijke stoffen bevat. De leverancier kan besluiten om ook voor ongevaarlijke stoffen en mengsels een VIB te maken. De leverancier moet de VIB aan de EU klanten van zijn product leveren, in de taal van de afnemer, bij de eerste levering en bij relevante wijzigingen van het VIB.

Non-EU bedrijven
Als een Non-EU bedrijf stoffen of mengsels maakt, heeft hij in principe niets te maken met REACH & CLP. Zijn EU klanten zijn dan per definitie een importeur en moeten zorgen dat ze voldoen aan de REACH & CLP verplichtingen. Het Non-EU bedrijf kan echter een enige vertegenwoordiger (“only representative”) in de EU aanwijzen conform REACH, die zorg draagt voor de importeur verplichtingen van de EU klanten van de Non-EU leverancier. Als dit op de juiste wijze gedaan wordt en doorgegeven wordt aan de EU klanten, is de EU klant geen importeur, maar downstream gebruiker. Hierdoor maakt het voor een EU klant niet uit of hij het product van een EU of Non-EU leverancier koopt (eerlijke handel).

Distributeur
Als een EU bedrijf stoffen en mengsels inkoopt en doorverkoopt, zonder daar handelingen mee te doen (distributeur), is hij verantwoordelijk om te beoordelen of de leverancier VIB voldoet aan REACH & CLP en moet hij de leverancier VIB up to date houden. Bij levering aan EU klanten moet hij de juiste leverancier VIB meeleveren of omzetten naar een eigen VIB. Tenslotte is zijn belangrijkste verantwoordelijkheid om relevante gebruik, product en VIB informatie heen en weer door te geven van en naar de leverancier(s) en afnemer(s). Zodra een EU bedrijf handelingen doet met de producten, zoals opnieuw verpakken of blenden, is hij geen distributeur meer, maar een downstream gebruiker.

Downstream gebruiker 

Als een EU bedrijf (gevaarlijke) stoffen of mengsels gebruikt (downstream gebruiker), ontvangt hij dus een VIB van de leverancier die hij moet beoordelen of hij voldoet aan REACH & CLP. Als het om een uitgebreid VIB gaat met blootstellingsscenario’s moet de downstream gebruiker binnen 12 maanden een use compliance check uitvoeren en documenteren. Hierin beoordeelt hij of zijn gebruik gedekt is door een blootstellingsscenario en of zijn activiteiten veilig zijn volgens de relevante blootstellingsscenario(s). Als er problemen zijn met de use compliance check, kan de downstream gebruiker contact opnemen met zijn leverancier om deze op te lossen. Als de downstream gebruiker de use compliance check niet kan afronden in 12 maanden, mag hij het product in principe niet meer gebruiken

Omgaan met stoffen van zorg
Alle EU bedrijven die stoffen maken, importeren, distribueren en/of gebruiken moeten rekening houden met de ‘substance of very high concern’ (SVHC) en de voorwaarden die aan dergelijke SVHC stoffen gesteld worden. Dit geldt zeker als de stof op de autorisatielijst of restrictielijst staan.

Als een EU bedrijf een product maakt of importeert waarvan het ontwerp, vorm of design belangrijker is voor de functie dan de chemische samenstelling, is hij een fabrikant of importeur van een voorwerp. Indien een voorwerp een stof bevat die de intentie heeft om vrij te komen, zoals bijvoorbeeld een T-shirt of speelgoed met een geurstof, heeft de fabrikant of importeur een registratieplicht voor die stof. Zijn belangrijkste verantwoordelijkheid onder REACH is dat hij geacht wordt eventuele SVHC in concentraties groter dan 0,1 % (w/w) te identificeren in het voorwerp en door te geven aan ECHA en de afnemers van de voorwerpen. Als leverancier van voorwerpen hoeft hij geen gevarenindeling volgens CLP te doen of veiligheidsinformatieblad en gevarenetiket te maken en te leveren. Wel kan hij beslissen om een gevareninstructie mee te leveren voor het voorwerp.

Heeft u een vraag over de REACH & CLP wetgeving?

Neem contact met ons op om uw vraag vrijblijvend te bespreken

Bel Jongerius Consult Stuur een bericht