Chemische stoffen zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Ze spelen een belangrijke rol in de economie. Om de risico’s van chemische stoffen te kennen, te beheersen en te beperken is het cruciaal om efficiënt invulling te geven aan Europese wet- en regelgeving.

De kern van de Europese wetgeving voor gevaarlijke stoffen wordt gevormd door twee verordeningen die direct van kracht zijn in alle EU-lidstaten en in de EEA landen (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein):

  • De REACH Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen op zichzelf of in mengsels.

  • De CLP Verordening (EG) 1272/2008 inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, waarin het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS) voor Europa is geïmplementeerd.

In combinatie met product specifieke Europese wetgeving, zoals voor afval, biociden, cosmetica, enzovoort, en de Arbo- en Milieuwetgeving, hebben ze impact op elk bedrijf in Europa dat chemische stoffen produceert, importeert, distribueert en/of gebruikt als zodanig, in mengsels en/of in voorwerpen.